See the previous cover pages.
Siehe die vorherigen Deckblätter.

JDR YEAR PHOTO 1849 - 2019

Photos of various units over time.

Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 336 foto-tekst sider.

Battalions history 1992-2000

Including personnel of the terms of the reserve, employment, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 336 photo text pages.

Chefer og fungerende chefer for regimentet 1932 - 2019.

Commanders and acting commanders of the regiment 1932 - 2019.

Kommandeure und amtierende Kommandeure des Regiments 1932 – 2019.


Se oversigten her - er i alfabetisk orden. (Her eksempelvis generalmajor Kurt Mosgaard)

See the overview here - is in alphabetical order. (Here, for example, Major General Kurt Mosgaard)

DRAGOONS IN GERMANY 1947-1958 Background and history.
DRAGONEN IN DEUTSCHLAND 1947-1958. HINTERGRUND UND GESCHICHTE

DRAGOONS IN GERMANY 1947-1958 Private pictures.
DRAGONEN IN DEUTSCHLAND 1947-1958. PRIVATE BILDER

Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto.
Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

The section has had several names over time. But look here - the contents of 5 great scrapbooks with more than 1,300 photos.
Who were / are they, what are they doing, what material do they have. See this link and become much more aware of it.

LITTERATURSIDEN

VARIOUS LITERATURE ABOUT THE REGIMENT THROUGH TIME.

MUNTRE ANEKDOTER

Read chief sergeant Peter Poulsen`s cheerful anecdotes.

Se mere litteratur om regimentet her.


See more literature about the regiment here.

REGIMENTETS ÆRESDRAGONER - THE REGIMENT´S HONOR DRAGOONS

1  Hans Højhed generalløjtnant Prins Viggo, 25.december 1958    2  Generalmajor Thyge Karl Thygesen, 31. august 1960   3 Generalmajor Erik Andersen Hoffmann, 31. august 1960   4 Dragon 422014 Erik Hansen ("Guld-Erik" vandt guld i enerkajak ved De Olympiske Lege i Rom), 5. september 1960   5  Generalmajor Christian Alfred Friis, 24. maj 1961   6  Generalmajor Aage Jansen, 11. maj 1967   7  Generalmajor Niels Orla Nørberg, 25. april 1967   8  Oberstinde Inge Lund, 27 februar 1985   9  Redaktør Knud Erik Nielsen (KEN Dagbladet), 25. april 2003   10  Kaptajn Niels Ole Kristensen, 1. april 2006   11  Overkonstabel Brian Dåsbjerg, 1. november 2010   12 og 13  Kroejerparret på Rindsholm Kro, Hanne og Frode Hansen, 1. november 2014   14  Major Teddy Børgesen, 6. maj 2017    15  Chefsergent & Regimentsbefalingsmand Bo Hougaard, 26. maj 2023 

Seniorsergent Tonny V. Klausens foto fra en berømt march præstation i 1969.


Senior Sergeant Tonny V. Klausen's photo from a famous march performance in 1969.

Foto von Oberfeldwebel Tonny V. Klausen von einer berühmten Marschvorfürung im Jahr 1969.


Reception og fernisering forud for JDR gallabal 2 NOV 2019 i Officerscasino. Oberst Anders Poulsen afslørede et nyt maleri til Officersmessen. Kunstneren er tidl. sergent ved JDR (2003-2004) Anders Børgesen (Billedet).

Reception and vernissage prior to JDR galabal 2 NOV 2019 in Officerscasino. Colonel Anders Poulsen unveiled a new painting for the Officers' Fair. The artist is a former sergeant at JDR (2003-2004) Anders Børgesen (The Picture).

Regimentet udsendte mange enheder efter 1992 til Ex-Jugoslavien. Find billederne her fra f.eks A-Coy til Kroatien i 1993 til 1994. SSG Villy Agers billeder.

In the 1990s, the JDR deployed several Coys to the UN service in the former Yugoslavia. Here is photos from ALFA-COY DANBAT4 UNPROFOR 1993. 226 photos from SSG Villy Ager`s collection. 2021-08-10

Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

JUTLAND INFANTRY BRIGADE (JIB)

Not all, but mostly about the Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) from 1983-2004. Both JDR and KJFR units participated in this battle group with several battalions.

Minder fra den årlige tur til Hohenaspe for at mindes regimentets grundlægger oberst Heinrich Sehested, som døde i 1675. Hvert år i december lægges en krans ved mindepladen i kirken.

Reminiscent of the annual trip to Hohenaspe to commemorate the regiment's founder Colonel Heinrich Sehested, who died in 1675. Every year in December, a wreath is laid at the memorial plaque in the church.

Erinnerungen an die jährliche Reise nach Hohenaspe zum Gedenken an den 1675 verstorbenen Gründer des Regiments, Oberst Heinrich Sehested. Jedes Jahr im Dezember wird an der Gedenktafel in der Kirche ein Kranz niedergelegt.


Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

Events for retired officers and retired NCO´s at JDR and previous regiments: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR and the same category at HKIC (HKS). HGO = Holstebro Garrisons Officers Association.

Treffen für pensionierte Offiziere sowie pensionierte Ober- und Oberfeldwebel bei JDR und den ehemaligen Regimentern: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR und dieselbe Kategorie bei HKIC (HKS). HGO = Holstebro Garrison Officers Association.

En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

A large collection of video and diasseries that relate to the regiment through time.


Eine grosse Sammlung von Video- und Diaserien über das Regiment im Laufe der Zeit.

3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

3 PNINFKMP / II / JDR was called for military service in the period 2 JAN - 31 DEC 1970. Several photographers have enabled a collection of company events in text and images. 426 photo. 2016-11-09.

WEBMASTERS FOTOSAMLINGER 

TRYK PÅ FOTO!
Photo from Holstebro Dragoon Association. Aarhus Dragoon Association and Dragoon Association for Copenhagen and Zealand with Islands - DKSØ.

Dragonmuseets historie.
Danske Hærhistoriske Museer.
Andre Museer.

WEBMASTER'S COLLECTIONS ON:
The history of the Dragoon Museum.
Danish Army History Museums.
Other Museums.

Foto fra Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS):
JUBILARSTÆVNER m.m.

Photo from Danish Dragoon Association (DDS):
ANNIVERSARY EVENTS etc.